Služby

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spracovanie jednoduchého účtovníctva je služba prevažne pre fyzické osoby u mňa dosť vyhľadávaná. Ale účtujem v jednoduchom účtovníctve aj občianske združenia a neziskové organizácie. Moji klienti sa sústredia na podnikanie a ja im zabezpečujem služby ohľadom vedenia a spracovania účtovníctva a celého chodu administratívy klienta. Preto neposkytujeme len vedenie jednoduchého účtovníctva bežným spôsobom, ale pristupujem ku každému klientovi osobitne. U mňa nefunguje odovzdám doklady a zaúčtujem. Hľadám riešenia.

Vedenia jednoduchého účtovníctva:

 • Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie valutovej pokladne
 • Vedenie bankovej knihy
 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Sledovanie oznamovacej povinnosti
 • Mesačné výstupy o výsledkoch hospodárenia
 • Základné účtovné poradenstvo 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Z môjho portfólia firiem je spracovanie podvojného účtovníctva najžiadanejšia služba. Externé vedenia účtovníctva je už pre veľa malých a stredných firiem voľby číslo jeden. Nastavujem procesy jednotlivo pre každého klienta. Podľa jeho potrieb zabezpečujem kontrolu účtovnej agendy, vytváram štandardy a zabezpečujem včasné a odborné výstupy. Riešim aj prebratú agendu a rekonštrukciu účtovníctva.

Vedenie podvojného účtovníctva:

 • Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Mesačný reporting v požadovanej podobe
 • Základné účtovné poradenstvo

MZDOVÁ AGENDA

Žiadaná služba mojich klientov je mzdová agenda. Či ide o vedenie mzdovej agendy kompletne pre menšie spoločnosti. Dokážem zabezpečiť spracovanie agendy aj pre stredné veľké spoločnosti. Snažím sa zefektívniť všetky procesy a znížiť klientovi nálady.

Spracovanie mzdovej agendy::

 • Spracovanie miezd kompletné
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov z a do poisťovní
 • Ročné zúčtovanie dane.
 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad
 • Mzdové listy
 • Zápočtové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia

DAŇOVÁ AGENDA

Vedenie účtovníctva je len prvá časť mojej práce, dôležitá a neoddeliteľná súčasť je daňová agenda. Najcitlivejšia práca je práve to, aby som sa klientovi venovala individuálne a preto daňovej agende venujem náležitú pozornosť.

Služba je určená našim klientom štandardne.

Individuálne v  prípade potreby rada poskytnem služby daňovej agendy

Spracovanie daňovej agendy:

 • Spracovanie daňových priznaní pre:
  Daň z príjmov fyzických a právnických osôb
  DPH
  Daň z motorových vozidiel
  Daň z nehnuteľností
 • Spracovanie daňového priznania pre podnikateľov, (paušálne výdavky)
 • Súhrnné výkazy
 • Zostavovanie účtovnej závierky
 • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom
 • Registrácia pre daňové účely

Kompas - dane, s. r. o., Nerudová 6033/15, 917 02 Trnava | tvorba web stránok: fg Ateliér Trnava